Samorządowe Kolegium Odwoławcze Kraków / CASUS / Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
 


OGŁOSZENIE
Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Kolegium i sposobu obsługi interesantów.

1. Kolegium wykonuje w pierwszej kolejności zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności są to sprawy z zakresu:
      a) administracji architektoniczno – budowlanej,
      b) ochrony środowiska,
      c) pomocy społecznej
      d) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych,
      e) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471).


2. W sprawach w/w możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów jeśli załatwienie sprawy wymaga osobistego stawiennictwa lub udziału interesanta.


3. Załatwianie spraw urzędowych w bezpośrednim kontakcie osobistym pracownika Kolegium z interesantem wymaga zachowania szczególnej ostrożności i stosowania następujących reguł postępowania:
- wejście interesanta na teren Kolegium jest możliwe tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
- interesant z widocznymi objawami infekcji nie zostanie wpuszczony na teren budynku Kolegium.
- interesant wchodzący na teren Kolegium zobowiązany jest do:
a. dokonania dezynfekcji rąk (z użyciem środka dezynfekcyjnego dostępnego w Kolegium),
b. zasłonięcia części twarzy (usta i nos), z zastrzeżeniem lit.c,
c. chwilowego odsłonięcia twarzy w celu dokonania przez pracownika Kolegium potwierdzenia tożsamości interesanta jeżeli jest to konieczne;


4. Obowiązkiem pracownika Kolegium podejmującego interesanta jest:
- podejmowania interesanta w rękawicach jednorazowych i z osłoniętą częścią twarzy (usta i nos)
- pracownik zachowuje odpowiednią odległość;
- pracownik nie udostępnia interesantowi własnego długopisu
- po wyjściu interesanta pracownik zobowiązany jest zdezynfekować miejsce przy którym obsługiwał interesanta,


5. W celu załatwienia spraw urzędowych, także w zakresie spraw pilnych zaleca się kontakt telefoniczny, za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pomocą poczty tradycyjnej.


6. Nie wyznacza się rozpraw administracyjnych w sprawach innych niż niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.


7. Wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

      Prezes SKO w Krakowie
      Joanna Sapeta
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie


Godziny otwarcia dla Stron:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie jest czynne codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00


Dziennik Podawczy Kolegium:

Dziennik Podawczy czynny w godzinach od 8.00 do 13.00


Adres:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków


Telefon/Fax:

centrala (12) 632 89 16, 632 89 18, 633 61 86
- informacja o stanie sprawy wew. 14 lub 18
fax: (12) 632 91 30


Adresy elektroniczne:

mail: sko@kolegium.krakow.pl
skrytka ePUAP: /Krakkol/SkrytkaESP